PERUN V2 Drop-in MOSFET BACK WIRED

295.00

[PL] MOSFET PERUN V2. Wersja z okablowaniem na tył repliki.

[EN] MOSFET PERUN V2. Back wired version.

Brak w magazynie

Kategoria: Product ID: 1791

Opis

[PL]

Perun V2

Perun V2 jest urządzeniem zastępującym w replice z gearboxem (AEG) w wersji V2 kostkę stykową układem elektronicznym opartym o tranzystory MOSFET oraz zwykłe kable wysokiej jakości kablami niskooporowymi.

Wyeliminowanie mechanicznych styków likwiduje problem ich stopniowego zużywania się. Zastosowane tranzystory MOSFET posiadają o wiele niższą oporność niż styki, co poprawia szybkostrzelność repliki. W układzie spustowym często zawodzą też drobne elementy odpowiedzialne za funkcjonowanie trybu ognia pojedynczego, szczególnie w replikach złożonych z części różnych producentów. Perun V2 redukuje do minimum ilość części ruchomych, co pozytywnie wpływa na niezawodność repliki i zapewnia właściwe funkcjonowanie trybów prowadzenia ognia, nawet w „składakach”.

Oprócz tego, zastosowanie mikrokontrolera pozwala rozszerzyć możliwości repliki między innymi o ustawienie dowolnej kombinacji trybów prowadzenia ognia na każdym z ustawień selektora. Dostępne tryby to:
– zabezpieczony,
– strzał pojedynczy,
– seria 2-5 strzałów,
– ogień ciągły.
Programowanie wszystkich opcji, nie tylko trybów ognia ale i włączanie oraz wyłączanie aktywnego hamulca i ochrony baterii odbywa się jedynie za pomocą selektora ognia oraz spustu łatwymi do zapamiętania sekwencjami. Umożliwia to zmianę ustawień repliki w dowolnym momencie i w ciągu kilkunastu sekund, nawet pod ogniem przeciwnika.

Perun V2 pozwala zachować mechaniczną blokadę spustu, co ma pozytywny wpływ na realizm.

Dzięki zastosowaniu wyjątkowo wytrzymałych MOSFETów, układ można stosować w replikach ze sprężynami o oznaczeniu nawet do M170. Maksymalna szybkostrzelność to 40 RPS.

– Układ posiada aktywny hamulec (active brake; AB) pozwalający zatrzymać silnik po każdym strzale. W razie występowania problemu podwójnego strzału w replikach o dużej szybkostrzelności, aktywny hamulec zapobiegnie temu zjawisku. Pozwala on też zapobiec „ubijaniu się” sprężyny głównej dzięki utrzymywaniu tłoka w przednim położeniu pomiędzy strzałami. Aktywny hamulec można w ciągu kilkunastu sekund wyłączyć i włączyć.

– Tryb ochrony baterii przeznaczony jest dla ochrony pakietów Li-Po. W razie spadku napięcia baterii do niebezpiecznie niskiego poziomu, użytkownik zostaje o tym powiadomiony powtarzającymi się co pół minuty krótkimi sygnałami dźwiękowymi. Tryb ten również można swobodnie włączać i wyłączać.

– Tryb podwójnego strzału pozwala na łatwe oddawanie szybkich strzałów w trybie ognia pojedynczego. Po uruchomieniu tej opcji, jeżeli ustawiony zostanie tryb ognia pojedynczego, strzał zostanie oddany przy naciśnięciu oraz puszczeniu spustu.

– Integralną częścią Perun V2 są gotowe do montażu w replice kable niskooporowe 1,3mm2 (16 AWG) zgodne z amerykańskim standardem wojskowym MIL-STD-681. Pomimo dużego przekroju poprzecznego, kable mieszczą się w każdym gearboxie dzięki cienkiej i jednocześnie wyjątkowo wytrzymałej izolacji z poliolefinu i polimeru fluorowego (łączna średnica kabla 1,91 mm). Perun V2 dostępny jest w wersji z kablami na przód oraz na tył.

– Perun V2 został z pozytywnym wynikiem przetestowany w gearboxach V2 firm:

G&P, G&G, Classic Army, KWA, Ultimate, A&K/PJ, JG, Specna Arms, Cyma.

Dotyczy to gearboxów w standardzie Tokyo Marui. Należy pamiętać, że nie będzie pasował do gearboxów różniących się od tego standardu, np. ARES EFCS.

Perun V2 pasuje również do przedłużonych gearboxów V2 stosowanych w replikach SR25.

 

[EN]

Perun V2

Perun V2 is a device that replaces mechanical contacts in version 2 gearboxes with an electronic circuit based on MOSFET transistors and standard wires with high quality low-resistance wiring.

Elimination of mechanical contacts solves the problem of their gradual wear. MOSFET transistors utilized in Perun V2 have a much lower resistance than contacts, which increases rate of fire. Small elements in the trigger mechanism responsible for semi-automatic fire frequently malfunction, especially in replicas built on parts made by many different manufacturers. Perun V2 minimizes the number of moving parts, increasing reliability and ensuring proper functioning of all firing modes.

The use of a microcontroller allows enhancing the capabilities of your airsoft gun by providing a possibility to set any combination of firing modes under “SEMI” and “AUTO” selector positions, independently:
– safe
– semi-automatic
– 2 to 5 round burst
– full-automatic
Programming of all of the settings, not only firing modes but also switching active brake and battery protection on and off is done only by using easily memorable fire selector and trigger sequences. That allows changing the settings at any moment in a matter of seconds, even under enemy fire.

Perun V2 allows retaining mechanical trigger lock for increased realism.

Thanks to use of exceptionally efficient MOSFETs, the device can be used in replicas with main springs up to M170. The maximum rate of fire is 40 RPS.

Perun V2 has an active brake allowing to stop the motor after each shot. In case of double shot problem in replicas with high rate of fire, active brake will be an effective solution. It can also prevent unnecessary compression of the main spring and tappet plate springs by keeping the piston in front position between shots. Active brake can be switched on or off at any time in few seconds.

Batter protection mode is dedicated to Li-Po batteries. Should the battery voltage fall to a dangerously low level, user will be notified by short sound signals repeated every 30 seconds. This may also be freely switched on and off.

Double shot mode allows for easy double shots in semi-automatic setting. After initiating this mode, if semi-automatic fire is set, shots will be fired not only when the trigger is pressed, but also when it’s released.

The integral part of Perun V2 is a ready for installation low-resistance wiring based on 16 AWG wires compliant with American MIL-STD-681 military standard. In spite of relatively heavy gauge, the wires will fit into every gearbox thanks to both thin and very durable polyolefin-fluoropolymer insulation (external wire diameter is 1,91mm). Perun V2 is available both front and back wired.

Perun V2 was tested with positive outcome in gearboxes of the following manufacturers: G&P, G&G, Classic Army, KWA, Ultimate, A&K, PJ, JG, Specna Arms, Cyma. That refers to gearboxes in Tokyo Marui standard. Be advised, that Perun V2 will not fit to gearboxes diverging from that standard, i. e. ARES EFCS. Perun V2 fits to elongated V2 gearboxes used SR25 replicas.